Members of Yoshinobu Laboratory in ISSP (2022FY)

*Staff*
Jun YoshinobuiProfessorj
Shnsuke Tanaka (Research Associate)
Kozo MukaiiResearch Technicianj
Takuji IimoriiResearch Technicianj
Yukiko Yagihashi (secretary)


*Postdoc*
Wataru Osada (Project researcher)


*Graduate students*
YoungHyun Choi (D2) Hongyu Li (D2) Fumihiko Ozaki (D1) Haruka Yoshioka (D1) Risako Kameyama (D1) Takuro Shinohara (M2) Yoshiko Sakaguchi (M1)
*Undergraduate student*
Tianle Wang (B4)

*OB&OG*
Kanae Hamaguchi, Shin-ichi Machida, Fimiko Yasui,
Masashi Nagao, Md. Zakir Hossain, Susumu Yamamoto, Youhei Kakefuda ,HIrofumi Umeyama, Yuma Kagata, Yoshiyuki YamashitaiResearch Associate), Tomohiro Matsui,Noriyuki Tsukahara, Ayako Omura, Katsumasa Yamazaki, Tetsuya Narushima, Kazuhiro Oguchi,Yu Okubo, Atsushi Beniya, Yuji Sakaguchi, TakuhitoTsutsui , M. Furuhashi, Tetsuo Katayama, Kazuki Kameshima, Kanae Murase, Gaku Mizusawa , Takumi Shimizu, Rie TakahashiiFormer secretaryj, Yosuke Harada, Kazutaka Fujimaki, Sumera Shimizu, Hiroyuki Noritake, Hirokazu Kikuchi, Mamoru Fukasawa Natsumi Ishibashi (secretary), Takanori Koitaya (PD), Enju Sakai (PD),Yuichiro Shiozawa , Yuki Yoshikura , Ryosuke Miyahara, Shinya Yoshimoto , Jiayi Tang, Michiko Komaki, Hiroaki Ueda, Masahiro Hasegawa, Yu Shibata , Takuma Tokunaga, Ikumi Saito (Former secretary), Shion Nakano, Tomoki Matsuda, Takanobu Taira (OB), Yu Tsuchihara (OB)

2022/04/15 @ISSP


2021/04/13 @ISSP


2020/04/06 @ISSP


2019/04/08 @ISSP


2018/04/02 @ISSP


2015/04/06@@ ISSP


17 Feb., 2014 @ ISSP

@17 Feb., 2014 @ ISSP**Go to Home Page of YOSHINOBU Laboratory
*Go to ISSP Home page